Instituut Nicole
Instituut-Nicole-Schoonheidsinstituut-Edegem-massage-gelaatsverzorging-manicure-pedicure
Instituut-Nicole-Schoonheidsinstituut-Edegem-massage-gelaatsverzorging-manicure-pedicure

Algemene voorwaarden

Art. 1   Algemene informatie

Voorafgaandelijk: onder de beschreven ‘begrippen’ wordt bedoeld wat volgt.

‘Instituut Nicole’: Schoonheidsinstituut Nicole (eenmanszaak, met ondernemingsnummer BE 0633 438 011) met haar maatschappelijke zetel te B-2650 Edegem, Hovestraat 190.

‘Koper’: iedereen die als natuurlijke persoon een contractuele relatie, van welke aard dan ook, aangaat met Instituut Nicole.

‘Producten’: alle voorwerpen van een of meerdere aankoopovereenkomsten.

Instituut Nicole behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Algemene Voorwaarden gehanteerd door de koper zijn niet van toepassing.

Door via de website of een andere elektronische manier zijn/haar bestellingen te plaatsen, aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, net als alle andere rechten en plichten die vermeld staan op de website. Instituut Nicole is online bereikbaar via www.instituutnicole.be.

Art. 2   De informatie op de website

Instituut Nicole tracht steeds correcte informatie op de website te plaatsen. Zij kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fout aangeleverde informatie door de leveranciers of partners, noch voor menselijke fouten op de website. Zij houdt zich dan ook het recht voor om bestellingen te weigeren, die zouden voortkomen uit foute prijzen en/of informatie op de website. Indien zo’n fouten geleid hebben tot een aankoop door de koper, behoudt deze het recht om van die bestelling af te zien.

Bepaalde karakteristieken van de producten kunnen wel afwijken van de foto’s op de website.

Art. 3   De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand als de bestelling door Instituut Nicole, via het door de koper opgegeven e-mailadres, is bevestigd. Instituut Nicole en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat het gebruik van elektronische communicatievormen leiden tot een geldige overeenkomst. Het ontbreken van een handtekening (op papier of digitaal) doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de effectieve aanvaarding van dat aanbod: de elektronische bestanden kunnen hiervoor gebruikt worden als bewijs.

Art. 4   Het inloggen en persoonlijke gegevens

Kopers dienen een account aan te maken, alvorens ze online kunnen bestellen. Dit dient om ervoor te zorgen dat Instituut Nicole zelf kan kiezen wie online kan/mag bestellen. De door de koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien en verwerken van de bestellingen. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verwerking van deze bestellingen.

Art. 5   Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van enige boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De koper dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Instituut Nicole de aankoopprijs zal terugbetalen. De verzending van de terug te sturen producten is op risico van de klant. Na beschadiging of opening van het product, vervalt het recht van de koper om terugbetaling te eisen.

Art. 6   Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling gaat de koper akkoord met de betalingsverplichting. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en exclusief andere taksen. De prijzen worden duidelijk meegedeeld aan de koper. In geval van verzending van de producten wordt er een toeslag gevraagd om de verzendingskosten te dekken. Dit bedraagt 15 Euro, indien de totale aankoopsom van de bestelling onder de 100 Euro blijft. Indien de koper deze producten zelf komt afhalen of de totale aankoopsom van de bestelling boven de 100 Euro komt, worden er geen verzendingskosten aangerekend.

Wanneer de koper de producten wenst af te halen, kan dit door middel van overschrijving of contant bij afhaling. Wanneer de koper wenst dat de producten opgestuurd worden, dient hij het volledige bedrag op voorhand te voldoen. De betaling wordt dan volbracht door overschrijving. De bankgegevens van Instituut Nicole worden correct toegevoegd aan de bevestiging van betreffende bestelling.

Art. 7   Levering

Instituut Nicole verwerkt de bestelling van de koper, afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een besteld product niet meer in voorraad is, verplicht Instituut Nicole zich ertoe om de koper binnen de 14 dagen op de hoogte te brengen dat het product niet meer in voorraad is en welke de leveringstermijn zal zijn.

Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. Instituut Nicole biedt u twee wijzen van levering aan: zelf afhalen en verzending aan huis. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, werden besproken in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Instituut Nicole doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Ze neemt geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling die verloren raakt door derden, onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Alle meldingen van een levering die niet op tijd aangekomen is, dienen meteen per e-mail verstuurd te worden aan .

Indien producten teruggestuurd worden, zullen deze enkel geaccepteerd worden, als ze zich in originele staat bevinden, in hun originele verpakking.

Art. 8   Overmacht

Instituut Nicole verstaat onder overmacht ‘iedere van haar onafhankelijke omstandigheid’ waardoor nakomen van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. In dit geval is het dan ook zo dat Instituut Nicole niet gebonden is om haar verplichtingen tegenover de koper na te komen. Ze is dan ook gerechtigd haar verplichtingen te schorsen voor de duur van de overmacht.

Art. 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Voor alle overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts de nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen koper en Instituut Nicole worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of naar keuze van Instituut Nicole.

INSTITUUT NICOLE

Hovestraat 190
2650 Edegem

03 / 454 26 51

Download onze Algemene Voorwaarden

Laatste update: 11/12/2014